Algemene Voorwaarden

Academy4-Weerbaarheid is onderdeel van ExplainiT Company BV.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ExplainiT Company BV., hierna te noemen: leverancier, en opdrachtgevers betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen cursus.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door de leverancier.

1.3 Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door leverancier schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen leverancier en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijving- of aanmeldingsformulier, door de door leverancier en opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door leverancier en opdrachtgever mondelinge bevestiging of door schriftelijke bevestiging door leverancier aan de opdracht gever van diens per e-mail verzonden aanmelding of opdracht. De opdrachtgever heeft een bedenktijd van 14 werkdagen.

Artikel 3: Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever

3.1 De opdrachtgever voor een cursus heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus te annuleren per aangetekend verzonden brief.

3.2 Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag kosteloos geschieden.

3.3 Bij annulering korter dan vier weken voor de eerste cursusdag is de opdrachtgever verplicht 50% van het cursusgeld te vergoeden.

3.4.Bij annulering korter dan drie weken voor de eerste cursusdag is de opdrachtgever verplicht 75% van het cursusgeld te vergoeden.

3.5 Bij annulering korter dan een of twee weken voor de eerste cursusdag is de opdrachtgever verplicht 100% van het cursusgeld te vergoeden.

3.6 In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 4: Annulering door leverancier

Leverancier heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan leverancier betaalde bedrag.

Artikel 5: Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de cursus laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan de leverancier wordt medegedeeld.

Artikel 6: Prijzen

Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 7: Betaling

7.1 Leverancier brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde cursusgeld te voldoen 14 dagen na de factuurdatum op de door leverancier aangegeven wijze zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door leverancier, tenzij uitdrukkelijk anders is overeenkomen.

7.2 De reis- en arrangements-/ verblijfskosten in verband met deelname aan een cursus zijn in het cursusgeld niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

7.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is leverancier steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is leverancier gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

7.4 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan leverancier alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 25% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 200,- exclusief BTW.

Artikel 8: Auteursrecht

8.1 Het auteursrecht op de door leverancier uitgegeven brochures, projectmateriaal en cursusmateriaal berust bij de leverancier, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van leverancier zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

8.2 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van leverancier, berust uitsluitend bij leverancier.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

9.2 Buiten de in lid 1 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van zes maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 10.000,-.

9.3 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirect schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

9.4 Leverancier zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 10 Verwerken van persoonsgegevens

ExplainiT verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, voor het verzorgen van een training en heeft de noodzakelijke maatregelen getroffen om te voldoen aan onze rol als verwerkersverantwoordelijke.

ExplainiT heeft adequate maatregelen getroffen op de risico’s van dataverlies en ongeautoriseerd raadplegen.

Artikel 11: Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen leverancier en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen onderworpen aan de bevoegde rechter te Almelo.

Klachtenprocedure

Wij vinden het van groot belang dat we klachten voorkomen door goed kwaliteitsmanagement. Als er toch een klacht wordt ingediend, dan streven we er naar die binnen 24 uur en bij voorkeur door jouw accountmanager op te laten lossen. ExplainiT heeft een klachtenprocedure om zorgen en klachten over trainingen en dienstverlening door te geven en af te handelen.

Kwaliteitsbeleid ExplainiT: voorkomen beter dan genezen

We zijn ervan overtuigd dat we door ons kwaliteitsbeleid, geborgd door het gestandaardiseerd werkproces, veel klachten weten te voorkomen. Dat doen we door het vastleggen van klantafspraken in ons CRM-systeem, de regelmatige contactmomenten en de evaluaties van trainingen en trajecten. Daarnaast is er altijd één van de accountmanagers uit het team op werkdagen bereikbaar als aanspreekpunt. De trainingen moeten immers altijd doorgaan.

Geschillen- en klachtenregeling van ExplainiT

Het kan ondanks onze inspanningen toch voor komen dat jij ontevreden bent en een klacht indient. We nemen die altijd serieus en we zien de klacht als een mogelijkheid om onze dienstverlening te verbeteren. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. ExplainiT heeft een klachtenprocedure die is gebaseerd op ISO normeringen, met als doel om snel en adequaat de klacht in behandeling te nemen. Klachten worden binnen 2 maanden afgehandeld, tenzij langere tijd benodigd is voor onderzoek. Deelnemer zal hier binnen de termijn van op de hoogte worden gesteld, waarbij ook de reden van uitstel wordt toegelicht met daarbij de verwachting van uitsluitsel.

1.     Aanname klacht
De ontvanger van de klacht registreert de klacht op het formulier van ExplainiT. Hij/zij leest de omschrijving van de klacht net zolang voor totdat de klant zich hiermee akkoord verklaart. Hij/zij informeert de klant over de behandeling.

2.     Onderzoek klacht
De ontvanger van de klacht informeert binnen 24 uur de accountmanager en directeur operations. De accountmanager doet onderzoek naar de aard en inhoud van de klacht.

3.     Vaststellen actie
De accountmanager lost de klacht zo mogelijk meteen op. Hij/zij informeert de klant en als de klacht afdoende is behandeld sluit hij/zij de klacht. Zo niet, dan neemt de directeur operations de klacht over.

4.     Registratie
Directeur operations neemt binnen 24 uur contact op met de klant. De klacht wordt aangevuld op het formulier en er wordt afgestemd welke maatregelen kunnen worden getroffen.

5.     Opvolgen klacht
De vervolgactie wordt uitgevoerd en de maatregelen worden meegenomen in de procesoptimalisatie. Directeur operations bewaakt de voortgang van de acties en informeert bij de klant of de klacht afdoende is behandeld.

6.     Rapportage
De klacht wordt opgenomen in de centrale rapportage. Periodiek wordt deze door de directie geanalyseerd en daar waar nodig worden verbetertrajecten in het werkproces opgenomen. Een klacht zal voor een periode van 6 maand worden bewaard.

7.     Afsluiten klacht
Indien stap 5 met succes is doorlopen en de klacht is opgenomen in het centrale register wordt de klacht afgesloten.

Contactinformatie

Voor situaties waarin je een klacht niet kunt uiten kun je Luuk IJland direct benaderen. Hij is te bereiken op telefoonnummer: 088 – 122 55 88 of via mail: info@explainit.nl.

Mocht je er met ons niet uitkomen

Indien de klacht tussen jou en ons niet wordt opgelost kun je het geschil aanhangig maken bij de geschillencommissie. Een klacht kan bij de geschillencommissie aanhangig worden gemaakt indien de klant de klacht eerst bij ExplainiT heeft ingediend. Een geschil dient na het ontstaan binnen drie maanden aanhangig te worden gemaakt. Voor behandeling van een geschil is de indiener van de klacht een vergoeding van €75,- verschuldigd aan de geschillen commissie. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend. Voor meer informatie zie www.degeschillencommissie.nl.

Copyright © 0000 Academy4-Weerbaarheid | Onderdeel van ExplainiT