Persoonsgegevens die wij als Academy4-Weerbaarheid verwerken

Academy4-Weerbaarheid en alle bedrijven in het Academy4-Weerbaarheid ecosysteem zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Voor meer informatie, het proces starten om uw rechten uit te oefenen, melding maken van (mogelijke) lekken van persoonsgegevens of contact met onze Functionaris Gegevensbescherming kunt u gebruik maken van het e-mailadres privacy@explainit.nl.

 

Algemeen

Academy4-Weerbaarheid verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Academy4-Weerbaarheid verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, contracten met klanten en leveranciers, afspraken met de medewerkers en het (privacy) beleid binnen Academy4-Weerbaarheid en haar bedrijven. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op uw NAW-gegevens of e-mailadres. Maar ook op persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door in correspondentie of telefonisch informatie met Academy4-Weerbaarheid te delen; locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website, uw surfgedrag, bankrekeningnummer etc.

Academy4-Weerbaarheid houdt een register bij zodat de rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid van verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens bewaakt kan worden en zodat we verantwoording af kunnen leggen.

 

Doelbinding

In het algemeen verwerkt Academy4-Weerbaarheid uw persoonsgegevens voor de doelen als:

  • Het afhandelen van uw betaling.
  • Verzenden van onze nieuwsbrieven.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
  • Uw gedrag op onze websites te analyseren om daarmee de website te verbeteren.
  • Het ter uitvoering brengen van onze dienstverlening.

Academy4-Weerbaarheid verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Academy4-Weerbaarheid bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hebben de bewaartermijnen voor de verschillende categorieën van persoonsgegevens vastgelegd in onze verwerkingsregisters.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Academy4-Weerbaarheid deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. In overige gevallen verstrekt Academy4-Weerbaarheid uitsluitend uw persoonsgegevens aan andere partijen indien u hiervoor nadrukkelijk toestemming hebt gegeven. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Academy4-Weerbaarheid blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Academy4-Weerbaarheid gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Academy4-Weerbaarheid gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Een uitleg kunt u vinden via: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee. Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Als u via een digitale dienst van Academy4-Weerbaarheid terechtkomt op de website of applicatie van een derde partij zijn de voorwaarden en privacyregels van die organisatie van toepassing. Wij adviseren u in die gevallen de privacyverklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Academy4-Weerbaarheid en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@explainit.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en uw Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

U kunt ook bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Academy4-Weerbaarheid via e-mail, telefoon, en/of post; een dergelijk verzoek kunt u sturen naar privacy@explainit.nl.

Academy4-Weerbaarheid wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligingen

Academy4-Weerbaarheid neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Academy4-Weerbaarheid als dat nodig is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Academy4-Weerbaarheid is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Academy4-Weerbaarheid. Wij stellen het melden van mogelijke kwetsbaarheden op prijs. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u daarnaast altijd contact met ons zoeken via privacy@explainit.nl

 

Wijziging van deze Privacyverklaring

Academy4-Weerbaarheid behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring; de actuele versie is altijd via deze pagina beschikbaar. Wij raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u altijd weet hoe Academy4-Weerbaarheid persoonsgegevens verwerkt. Deze Privacyverklaring is op 24 mei 2018 voor het laatst gewijzigd.